zamknij informacje o ciasteczkach Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdzisz tutaj.
niski kontrast strony wysoki kontrast strony A- A A+
osir będzin - obrazek wypełniający

BAWIALNIA BĘDZIN 01.09.2020

UWAGA!!!
GODZINY OTWARCIA BAWIALNI BĘDZIN OD 01.09.2020R :
PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA 11.00-19.00
PRZERWA TECHNICZNA 14.00-15.00
 
ZASADY I PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE COVID-19:
 
- Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
- Na terenie Bawialni może przebywać jednorazowo 20 dzieci.
- Z każdym dzieckiem może wejść tylko 1 osoba dorosła
- Każda osoba wchodząca do sali zabaw wyraża zgodę na dobrowolny bezdotykowy pomiar temperatury przez pracownika oraz zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.
- Obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez osoby dorosłe przebywające na terenie Bawialni (pracowników oraz opiekunów dzieci).
- Przed wejściem do sali zabaw opiekunowie oraz dzieci zobowiązani są do zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane.
- Obowiązuje utrzymanie dystansu (min. 2 metry) pomiędzy osobami odwiedzającymi Bawialnię.
- Dzieci nie mogą wnosić na teren sali zabaw własnych zabawek.
 
DEZYNFEKCJA:
 
- Przed wejściem do każdej sali zabaw osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6 r.ż. mają obowiązek skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk, natomiast dzieci poniżej 6 r.ż. muszą obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.
 
PRZERWA TECHNICZNA :
 
- W godzinach od 14:00 do 15:00 prowadzona jest kompleksowa dezynfekcja Bawialni - przerwa techniczna. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4,
42-500 Będzin, (dalej: Administrator),
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora danych lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl,
3. Pozyskiwane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko nr telefonu oraz wynik pomiaru temperatury będą przetwarzana w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 oraz na potrzeby kontaktu z Panią/Panem w przypadku wystąpienia ogniska Covid-19.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO
4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania Pani/Pana pobytu w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju . Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wejście na obiekt bawialni w związku zagrożeń epidemiologicznym Covid-19
 

nasze obiekty >>

OSIR na Facebooku