zamknij informacje o ciasteczkach Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdzisz tutaj.
niski kontrast strony wysoki kontrast strony A- A A+

Historia

Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Będzinie jest jednostką budżetową, która została powołana do życia zarządzeniem prezydenta miasta Będzina z dnia  11 listopada 1976 r.

W ten sposób  dotychczasowy MOSTiW przekształcono w Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) działający, jako zakład budżetowy, do końca 1999 r.   Kolejne  zmiany  nastąpiły,  gdy  uchwałą  Rady  Miejskiej  z  13  grudnia 1999 r.  (nr XVII/222/99), z  dniem 1 stycznia 2000 r. utworzono  Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Będzinie jako  jednostkę budżetową, likwidując zakład budżetowy.

OSiR wypełnia swoje zadania statutowe świadcząc usługi w zakresie sportu oraz rekreacji na obiektach podległych. Ponadto ściśle współpracuje z organizacjamii klubami sportowymi. OSiR pełni niebagatelną rolę w utrzymaniu, administrowaniu i rozwijaniu już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Cele i zadania

Rada Miejska w Będzinie (uchwałą XIX/268/2000 z 28 lutego 2000 r.) nadała Ośrodkowi Sportu i Rekreacji statut, w którym określono, iż do zadań Ośrodka  m.in. należy:

  • realizowanie zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy kultury fizycznej, w tym administracji terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  • wykonywanie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych i widowiskowo - rozrywkowych,
  • zapewnienie bazy i kadry instruktorów do prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej,
  • administracja obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz ich modernizacja i remonty,
  • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami,
  • odpłatne świadczenie usług w zakresie turystyki, sportu i rehabilitacji.

Od  2001 r. do 2002 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął zadania w zakresie koordynacji życia sportowego w mieście. W 2003 roku koordynację realizacji zadań kultury fizycznej przejął Referat Sportu i Turystyki. Od tego czasu wzrasta nie tylko ilość, ale i jakość imprez przygotowywanych lub współorganizowanych, przez Ośrodek. Oprócz walorów sportowych odgrywają one również istotną rolę w promocji miasta.

Sport w Będzinie

O początkach sportu w Będzinie trudno pisać ze względu na brak odpowiednich materiałów źródłowych. Wiadomo, że w 1906 r. na Wzgórzu Zamkowym wybudowano Dom Towarzystwa Dobroczynności, gdzie mieszkańcy miasta mieli warunki do uprawiania ćwiczeń sportowych (gimnastyki). Wiadomo też, że młodzież, dużo wcześniej grała w piłkę nożną, niekoniecznie na dziko. Jako boisko służył wtedy plac kościelny przy obecnej ul. Sączewskiego. W oparciu o tę bazę powstała w 1906 r. organizacja sportowa "Sokół". Oprócz piłki nożnej uprawiano gimnastykę i kolarstwo. Najpierw była to rekreacja, potem wyścigi odbywające się z inicjatywy cyklistów. "Sokół" działał w Łagiszy i Grodźcu. Z zapisków kronikarskich wynika, że w 1924 r. odbyły się w Grodźcu okręgowe zawody gimnastyczno - sportowe. Najpopularniejszymi konkurencjami były: bieg na 100 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową, rzut granatem, gimnastyka, tor przeszkód. Zawody rozgrywano na placu przy obecnej ul. Przechodniej zwanym "księżą łąką". Plac ofiarowano do bezpłatnego użytkowania przez miejscową parafię. Sport uprawiano również w Związku Harcerstwa Polskiego i w Związku Strzeleckim.

Duże ożywienie sportowe nastąpiło w okresie międzywojennym w latach 1918 - 1939. Mimo różnych  trudności, szczególnie ekonomicznych, następowała integracja, powstawały kluby i organizacje sportowe.  W 1917 r. powstało Towarzystwo Sportowe "Sarmacja" działające do dzisiaj. Oprócz "Sarmacji" istniały  Następujące kluby sportowe: RKS "Zagłębianka", KS "Hakoach", KS "Olimpia", KS "Solvay" i RKS "Grodziec". W klubach tych uprawiano piłkę nożną. Działalność "Sokoła" trwała do wybuchu II wojny światowej.

Kolejne ożywienie życia sportowego w mieście nastąpiło po II wojnie światowej. Już w 1945 r.  do rozgrywek w piłce nożnej przystąpiły: RKS "Zagłębianka" i RKS "Grodziec", a następnie TS "Sarmacja", KS "Stal", "Budowlani" Grodziec i później LZS Łagisza.

Sportem masowym zajmowały się początkowo organizacje młodzieżowe szczególnie harcerstwo i Powszechna Organizacja Służby Polsce, szkoły i Komitety Kultury Fizycznej. Do popularnych imprez masowych w tym czasie należały: Biegi Narodowe, Marsze Jesienne, Lekkoatletyczny Czwórbój Przyjaźni.

Wśród młodzieży nie brakowało chętnych do zdobywania odznak sportowych BSPO (Bądź Sprawny do Pracy i Obrony) i SPO (Sprawny do Pracy i Obrony). Później do tego programu włączono gimnastykę, siatkówkę, piłkę ręczną, tenis stołowy i sporty zimowe.

Rozwój sportu masowego i wyczynowego wymagał odpowiednich warunków do jego uprawiania (stadiony, boiska, sale gimnastyczne, urządzenia lekkoatletyczne, baseny, lodowiska). Ówczesne władze Będzina powołały zatem Społeczny Komitet Upiększania Miasta (SKUM) zlecając mu budowę Ośrodka Sportowego w centrum miasta (częściowo na boisku "Sarmacji" i przyległych terenach).

W tej kategorii:

nasze obiekty >>

OSIR na Facebooku